ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SDGs

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) นั้นมีทั้งหมด 17 เป้าหมาย

article-atc-10268

ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย:

  • กลุ่ม People ที่ว่าด้วยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้คน (เป้าหมายที่ 1, 2, 3, 4, 5)
  • กลุ่ม Prosperity ที่ว่าด้วยเรื่องความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม (เป้าหมายที่ 7, 8, 9, 10, 11)
  • กลุ่ม Planet ที่ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย 6, 12, 13, 14, 15)
  • กลุ่ม Peace ที่ว่าด้วยเรื่อง สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม (เป้าหมาย 16)
  • กลุ่ม Partnership ที่ว่าด้วยเรื่องการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมาย 17)

ข้อมูลของการจำแนก P ท่านที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ จาก รายงานของ UN เป็นภาษาอังกฤษ จีน อาหรับ ฝรั่งเศส รัสเซีย และ เสปน

AAEAAQAAAAAAAALtAAAAJDZmZGMxNzUxLWIyZjAtNDI3Mi1iYWJjLTEzOTE2YjEyZjQ0MQ.png

ภายใต้แต่ละเป้าหมาย ประกอบด้วยเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่จะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาของแต่ละเป้าหมายได้มากขึ้นอีกด้วย ท่านที่สนใจข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษของ UN สามารถอ่านได้ที่ https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs  หรือ ท่านที่สนใจข้อมูลในภาษาไทยท่านสามารถอ่านได้ที่นี่ ส่วนที่จะนำเสนอต่อจากนี้เป็นรายชื่อภาษาไทยของแต่ละเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. หรือ สภาพัฒน์) เป็นผู้แปลดังนี้:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s